Risale-i Nur âlem-i İslâmda olduğu gibi, Avrupa'da da hüsn-ü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur'un hüsn-ü kabulmazhariyetine nümune olarak Finlandiya'daki "Tampereenİslâmilaisen Sevrakume İmamı Habiburrahman Şakir"in o dönemde Üstad Hazretlerine göndermiş olduğu iki mektubunu derc ediyoruz.

İmam Habibur Rahman Shakir

(Tampereen İslamilaisen seurakunnan imaami)

Adres: Tampere – Finland

Vellamonkatu 21

الامام حبيب الرحمن شاكر،

امام المحلة الاسلامية في تامبري،

القائم بتبليغ الدعوة الاسلامية بفيلانده.

Pek muhterem kardeşim,

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ

Hediye olarak gönderdiğiniz pek kıymetli eser, yani el-Mesneviyyü'l-Arabî min Risaleti'n-Nur isimli kitabı aldım. Bu münasebetle, cenabınıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah-ı Kerîm, her dileğinizi atâ eylesin diye dua ediyorum.

Benim için bu kıymetli hediyeniz çok müfid olacak ve benim tebliğ işlerimde daha yardım edecektir, inşaallah. Size de daima ecir ve sevabı erişip duracağında,sadaka-i câriye kabilinden olacağında elbette şüphe yoktur.

Kitabın müellifi Said Nursî Hazretlerini de bize tanıtmanızı rica ederim. Hürmet ve selâmlarımla.

Habiburrahman Şakir


-------------


Risale-i Nur'un Avrupa'daki intişarı ve hüsn-ü kabulemazhariyetine nümune olarak Finlandiya'daki Nur talebesi Habiburrahman Şakir'den gelen diğer bir mektup.

Vellamonkatu 21 12/2/1958

Çok muhterem kardeşlerim,

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ

Göndermiş olduğunuz inayetnamenizi ve dört tane risale İhlâsZeylü'l-Hubab, "Risale-i Nur hakkında Müellifine gönderilen bir mektup", "Risale-i Nur Hakkında Verilen Konferans"ları aldım. Teşekkürlerimi takdim ederim efendim.

Evet, büyük Üstad Said Nursî Hazretleri, zamanımızın büyük dâhilerinden ve Allah'ın en büyük sevgili bendelerinden olduğunda asla şüphemiz yoktur. Belki, bu zata 14. asrın müceddidlerinden deyip itikad etsek bile mübalâğa etmiş olmayacağız. Hamdler olsun Allah Hazretlerine ki, Türk Milleti hazinelerindenzuhur etmiş bu cevheri, inkılâp dolaganlarında gark olup zayi olmasından zamanımıza kadar sakladı; asrımızı, bu zatın vücudu ile ziynetledi. Mûsâ PeygamberFiravunun eteğinde beslediği gibi, bu zat-ı mübareki de dinsiz zalimler meyanında cefalar içinde besledi. Geleceklerde de selâmetlikle uzun seneler yaşamasını bir Allah'tan temenni ederiz. Üstad Bediüzzaman hakkında bizim akidemiz budur.

Mümkün olursa, bizim tarafımızdan huzurlarına arz-ı ihlâsımızı, gaibanemuhabbetimizi bildirseniz ve özünden bizim için hayır dualarını vekâleten rica etseniz diye ricada kalıyoruz. Hürmet ve selâmlarla.

 Muhlis dinî, millî kardeşiniz

Habiburrahman Şakir

Shamil Tuqai 6 yıl

Evet Nurcu abilerden ve yüzlerce nur talebesi yet,ştirmiş....Şimdi Finlandiyada gelince O Nurcu abinin dersanelerini talebelerini buluyor dersanelere gidiyorsunuz...MaşaAllah......