Said Nursi hazretlerine Bediüzzaman lakabı Ne Zaman ve Kim tarafından verildi

Bediüzzaman, "Eşi benzeri olmayan zamanın harikası" mânâlarına gelir. Bu lakap zekâ ve hafızada insanlar arasında emsali bulunmaz olanlara verilmiştir. 

Molla Said'in zekâsı ve ilmi, Molla Fethullah'ın nazarı dikkatini çekince, ona "Bediüzzaman" lakabını münasip görmüştür. 


Üstadımız bir hatıratında, hocalarından molla Fethullah'ın kendisini bediüzzamanı hemedaniye benzeterek o ismi verdiğini şöyle ifade ediyor: 

"Elli beş sene evvel üstadlarımdan Siirt'li merhum Molla Fethullah, eski Said'i ona benzeterek, onun o ismini ona vermiştir." 


Bediüzzaman, Van Valisi Tahir Paşa konağında iken bilhassa ilim ehli kimseleri ilzam etmesi üzerine de, bu ismin o zaman alimleri tarafından verildiği de rivayet edilir.


Ezher şeyhi Şeyh Bahit Hazretleri İstanbul'da olduğu bir Zaman'da, daha çok genç olan Bediüzzaman ile görüşür ve kendisine şu suali sorar: 

     Avrupa ve Osmanlı hakkında fikrin nedir. Bediüzzaman da kendisine:   "Avrupa, bir İslâm devletine hâmiledir, günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hâmiledir, o da onu doğuracak."  

   Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri:  

   -Bu gençle münazara edilmez, ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve beliğane bir tarzda ifade etmek, ancak Bedîüzzaman'a hastır, demiştir. Said Nursi Hazretleri kendisine verilen Bediüzzaman lakabını Risale'i Nur'un bir yerinde şu şekilde ifade ediyor:

"Şimdi anlıyorum ki, eskiden beri liyakatim olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı, benim değildi, belki Risâle-i Nurun manevî bir ismi idi. Zahir bir tercümanına âriyeten [emânet olarak] takılmış. Şimdi o emânet isim hakikî sahibine iade edilmiş...

Kaynak: havadisinuriye.com