BEDİÜZZAMAN'I ANLAMAK( Kadir Mısırlıoğlu Hocamız da okusun) 

Bazan küçük bir şey, büyük bir iş yapar   

   Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ a'lâ-yı illiyyîn... Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i safilîn...  Lemaat- Bediüzzaman. 
"Haddini bilmek gibi irfan olamaz"
Hazreti Bediüzzaman hakkında naseza laf-ü güzaf eden birilerinin naseza laflarına cevap değil; akil ve münsif olanlarla bir sohbet ve dertleşme yapmaya bir ihtiyaç hissettik.
İzzet-i ilmiye hasleti o zatta çocukluğundan beri harikulade bir şekilde kendini göstermiştir.
Mesela çocukluğunda amcasının çorbasını dahi içmemek derecesinde vicdani bir izzet hissi,ileride İzzet-i ilmiyeyi muhafaza hususunda mutlak denecek derecede nastan  gelecek her türlü teberru,hatta zekatı da almamak tarzında bir izzet-i ilmiye seciyesini netice vermiştir.
Gençliğin en heyecanlı devresinde" on sene İstanbulda gezdim  bir tek kadına bakmadım"cümlesinin ifade ettiği bir takva-yı azam'ın sahibidir.Bunların hakkıyla ifadesini Tarihçe-i  Hayatına bırakalım. 
Biz asıl mes'elemize gelelim asırlardan beri küfür ve dalalet hurafeler üzerine bina edile gelmiştir.Mesela ağaca tapmışlar, taşa tapmışlar,güneşe tapmışlar vs...Bu son asırda ise bir derece bilim suretini almıştır. Tabiat prestlik heyulası, esbab perestlik şirki gibi...
Buna karşı hazreti Bediüzzamana Kur'andaki sahabe misal tefekkür mesleği ihsan edilmiştir. Bu, tefekkür mesleği de, iman hakikatlarının tahsilinde Kur'ani bir inkılaptır. 
Hadis-i Kutside " Ben gizli bir hazine idim,bilinmekliğimi irade ettim alemleri yarattım." buyrulmuştur.
Yaradılanın Yaradanın mahiyetini idrak etmesi mümkün olmadığından;ancak varlığını, birliğini isim ve sıfatlarını alemlerdeki tecellisi ile  müşahede edip anlamak mümkün olacaktır.
Bu meyanda Yedinci sözde ifade edilen " Kur'an Kâinatı okuyor."cümlesi bu külli manayı ifade etmektedir.
Cenab-ı Hakkın  "Kün" emr-i Celiliyle vücuda gelen kâinattaki her bir nev' e dair(yıldızlar alemi, nebahat, hayvanat, insanlar) bilimlerin teşekkül ettiği bu zamanda Kur'anın kâinat kitabını okuyan vechesi yani tefekkür mesleğinin devr-i saadeti gelmiştir. 
Hadislerde beyan edilen( Bir saatı bir sene, bir ömür,hatta bin sene nafile ibadete mukabil geldiği) ifade edilen Kur'andaki bu tefekkür  mesleğinin tercümanı Risale-i nur olmuştur.
Hem vakti gelen bu Kur'ani inkılap Risale-i Nur'la vücuda gelmiş.(Veinminşeyin illa yüsebbihu bihamdihi) ayeti celilesinin külliyetle ifade ettiği kâinat kitab-ı kebirinin Kur'an lisanıyla okunduğu, insanlık için en saadet bahş olan hakikat kapısı açılmıştır. Diğer bir ifadeyle Kün emr-i Ezelisiyle Zat-ı Zülcelal'in  binbir isim ve sıfatlarının tecelliyatı muvacehesinde yaratılan alem kitabı ( kâinat, evren) Kelam-ı Ezeli olan Kur' an-ı Azîmüşşân ile okunuşu Risale-i Nurla elimize verilmiş; iman ve marifetullahın göz önünde en kolay ve kısa yolu medeni insana ihsan edilmiş oluyor.Aynı zamanda son asırda meydana gelen materyalizm denilen, bilim kisvesine sokulmaya çalışılan inkar-ı uluhiyet deccalını nizam, mizan, hikmet, hikmetli san' at gibi esasat-ı ilmiye ile bir fiskede yıkıp atmıştır. Asrın bilim anlayışı üzerindeki tozlu tabakayı silkelemiş, hurafeler faraziyelerini silip atmıştır. 
80 lisana tercüme edilen Külliyattaki Tabiat Risalesi,Ayet-ül Kübra ( Kâinattan Halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.) kitaplarını okumak kafidir.
Kainatın misalı musağğarı, küçük nümûnesi olan insan için:" Ey insan kendini oku yoksa hayvan ve camid hükmünde bir insan olmak ihtimali var." diye ihtar ediyor. 
Yani:yaradılışının hikmet ve gayesini anla diyor.Ta ki hakiki insan olup ebediyete, ebedi saadete müstehak olasın. 
İşte bu dersin azamet ve ulviyeti, kıymet ve kudsiyeti;elbette o nisbette bir ihlas  ve takva derecesiyle sahip oluna bilmesi,kudsiyet keyfiyetinin iktizasıdır. Bu itibarla hazreti Bediüzzaman Kur'anî meslek ve meşrebinde azami ihlas ve takvayı esas tutmuş ve kendi şahıslarında emsalsiz mertebede tatbikatını yaşamışlardır.
 O zat için Evliyaullah:"yaptığını yazacak,yazdığını yapacak" diye rivayet etmişlerdir.
Vefatında Tereke hakimi eşyalarına 551  lira 50 kuruş değer biçmiştir.
En yakın talebesinden mukabilsiz bir tek hediye aldığı vaki olmamıştır.
Sultan Abdülhamit'le görüşmeye gittiğinde (mealen naklediyorum)
Başmabeynciye: "Memleketimin maarif meselesi için geldim Sultanla görüşeceğim" diyor. Hazreti ustad sarkta medresetuzzehra uslubunda asya afrikadan ne kadar buyuk o nisbette şumullu ve fen ve din ilimlerinin birlikte  tahsil edildiği bir üniversite tesisi birde: EMRUHUM ŞURA BEYNEHUM ayeti k erimesi mucibince bir Meclisi meşveret  tesisini Sultana tavsiye etmek üzere gitmiştir zira eserinde eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal diyerek bu tarihten sonra artık Meşrutiyet meşru ( isim ve resmi değil hakiki Cumhuriyet ) ile hâdisatı Mukabele edilebilir istikbale gidilebilir Oldugunu ifade etmek idi. 
    Başmabeynci gidip bir torba altınla geliyor.Hazret-i Üstad:Torbayı alıp fırlatarak "Ben maaş dilencisi değilim memleketimin meselesi için geldim.Bu hakk-ı sükuttur." diyor.Başmabeynci: "Ne yaptınız hareketiniz idamınızı mucibdir." diyor.Hazret-i Üstad:" Neticesi deniz olsa geniş bir kabirdir."Mesele uzun.Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyden işittim,o Başmabeynci masonmuş.
Bir tarihte Kör Hüseyin Paşa Hazret-i Üstad'ın ziyaretine gelir bir torba altın bırakır.Üstad:"Nedir bu"der.Kör Hüseyin Paşa:"Zekatımdır hocam."Üstad:"Senin civarında fakir köy yokmu sen şeriat bilmezmisin oradan buraya zekat gelirmi" der.Kör Hüseyin Paşa:" Şu yanındakileri çıkar mahrem bir mesele görüşeceğim." Üstad:"Onlar benim vücudumun azaları gibidir.Sor ne soracaksan." Kör Hüseyin Paşa:"Ben M.Kemalla harbedeceğim."Üstad:" M.Kemalın askeri kim"Hüseyin Paşa:"Ne bileyim ben işte askerdir."Üstad:"Ahmedi Mehmet'le ,Hasan'ı Hüseyin'le çarpıştıramazsın izin yok."Hüseyin Paşa:"Benim yüzümü kara ettin ben şimdi ellibin atlıya ne yüzle bakacağım."Üstad:"Git dünyada yüzün kara olsun mahşerde yüzün kara olmasın."diyor.Görülüyor ki ömrü boyunca Hazret-i Üstad ne en yakın talebesinden hediye,ne de böyle külli hibeleri asla kabul etmemiş geri çevirmiştir.En müşkil durumlarda dinden,Şeriattan asla taviz vermemiştir.Hadise çok fakat bu misaller manayı ifade etmeye yeter.Sultan Reşad'ın ondokuzbin altın meselesi bir projedir,elden verilen bir para değildir.Sadece temel atılmış harp çıkınca geri kalmıştır.Ötesi bühtan-i azim olur.
Not: Eski puta tapanlarla yeni moda puta tapanlar arasındaki fark: İlkel ehl-i küfür ağaca tapıyordu yeni moda ehl-i küfür anatomisine tapıyor. Kudret eseri olan muhteşem san'atı görüyor anatominin teferruatında boğuluyor. Halbuki kısaca ağaç kudret eseri; anatomisi yaratıcının ilminin tecellisi. Eser ilim, irade, kudretin tecellisiyle vücuda geliyor. Hazreti Bediüzzaman diyor:"Basar masnu'u görüp basiret Sani'i görmezse,çok garip ve pek aciptir.

EYÜB EKMEKÇİ
Ekrem nur 5 yıl

بسمهي سبحانه Evvelen kadir mısırlı mühim bir meseleye anahtar olmuş. Bir kez daha hz. Üstadımızın şahsiyeti manevîyesi tahlil edilip bu asrın bedi bir alimin kudsî hizmeti büyük bir hayranlıkla temaşa edilmiştir. Saniyen: Eyüp emekçi abimizin de kur'an ve iman davasında sadakat ve istikamette Hüsnü misal duruşuna hayranlığım ziyade olmuştur. Yüreğine sağlık ağabey.

bendenur 5 yıl

MAŞAALLAH AĞABEYİMİZE

Şerafettin özyurt KAPTAN 5 yıl

ALLAHIM razı olsun eyüp abimiz risale-i nurlarla müthiş cvp vermiş kadir mısırlıoglu bu cevapları inşaAllah anlar slm dua ile

İzzet dilsiz 5 yıl

Bin barekAllah bu cevaba

Abdullah 5 yıl

Allah razı olsun Eyüp Ağabey

Mehmet Bozdoğan 5 yıl

Allah razı olsun Eyüp Ekmekçi Ağabeyimizden verdiği bilgilerden dolayı.

Yusuf Ömer Vurmaz 5 yıl

Üstadımızın , vefatında tereke hakimleri değer biçmiş 550 bin lira geriye serveti kalmış. Yâni ; bu bir sepeti dolmuyor demektir. Kadir Mısırlıoğlu kaybedecek ya hani nurcu olmadığını nasıl gösterecek? İşte bir tek kelime söyleyecek esfel i safiline düşecek. Üstadımız Medresetüzehra'nın temelleri atıldı Birinci Dünya Savaşı başladı diyor. Sen daha rüyanda kefereye bir şey diyemiyor , korkuyorsun. Kendin söylüyorsun kayıtın var. Rüyada korktuğunu itiraf ediyosun. Üstad alayına yürüyor. Sen kalkmışsın şecaat arzediyorsun. Esasında sirkatini izhar ediyorsun.

Hadimul Kur'an 5 yıl

Eyüp agabeyimizin cevabi tam yerinde bir cevap olmuştur ve ricamizdir ustadimizi bilmeyeneler artık uatadimiz hakkinda iyide olsa yorum yapmasinlar yazı yayinlamasinlar kadir mısırlıoğlu gibi... Cenabı hak uatadimizi ve hizmetimizjn şahsi manevisini her turlu gitmeden fesattan her turlu yalan bilgilerden serlerden ve oluşumlardan muhafaza eylesin..