Zübeyr Gündüzalp ağabeyin on sene hizmetinde bulunmuş el an İzmir'de nur hizmetlerinin başında Eyyüp Ekmekçi ağabeyin gündeme dair bazı hatıraları 
 1 KASIM YAHUT AHRAR

DİKKAT:Hazret-i Bediüzzamanın dua ettiği cereyan bu Ahrar cereyanıdır.Şimdiki Ahrar AK PARTİ'dir.Hazret-i Üstad:"Bu Ahrar ileride İttihad-ı İslâm'a inkılâb edecektir."buyurmuşlardır.Hazreti Bediüzzamanın mutlak vekili olan Merhum Mustafa Sungur Ağabey Ak Parti için bunlara "ehvenüşşer" denmez,"âzam-ı hayırdır."buyurdular.Hazret-i Bediüzzamanın dua ettiği şimdiki Ahrar AK PARTİ olduğunda Hazret-i Üstad'ın mutlak vekilleri müttefiktir.
Not:"Hayati mesele tabir ederler ya! Bu oy meselesi milli hayatımıza..bu günkü şartlarda ebedi hayatımıza taalluk ediyor.Nasıl mı! Bir tarihte Hazret-i Üstad Bediüzzaman:" Bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını(imanını, ebedi hayatını ve iki cihan saadetini) kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?" Sonra bir sohbette Hazret-i Üstad:"Ben yeis vermesin diye söylemedim, o kırk kişi namaz kılanlardandı.Dinsiz tahripçi partiye, CHP'ye oy vermişlerdi."
Not:Hz Üstad:" Bu mes'elede bitaraflık olmaz;muhalif taraf hesabına geçer. " buyurmuşlardır.
HAZRET-İ ÜSTAD'DAN KISACA
Asrın müceddidi Hazret-i Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kur'anın manevi mu'cizesi olan Risale-i Nurla Kur'anî bir lisanla "seb'al mesanî" sırrına mazhariyetle azamî mertebede ders verdiği Hakaik-i imaniye ve İslamiye ile beraber, içten ve dıştan taarruz eden âhirzaman fitneleri içinde "Kardeşlerim yanlış basmamak için, ihtara binaen* 35 senedir bakmadığım siyasete bir iki saat baktım bunu yazdım." diyerek geniş daireye ait Din, vatan, millet maslahatı ve selameti hesabına bazı ehemmiyetli dersler vermiştir. Hem sırf Kur'anî esaslar muvacehesinde, hem bütün siyâsatın fevkinde kudsi bir makamda ders verilmesi itibariyle, bu en ağır şartlar altında milletimizin birçok badireleri atlatarak bugüne gelmesine vesile olmuştur.
Hz Üstad Bediüzzaman Said Nursi (r.a) Osmanlının son devresinde hamiyet-i Diniye ve milliye sâikiyle bir derece siyasete temas etmiş ve birinci mecliste "Bu Devlet-i Âliyenin temel taşları sağlam gerek" diyerek on maddelik bir beyanname neşretmiştir.Sonraki mecliste materyalist ve emperyalist Avrupanın baskısıyla lâdinilik esasları öne çıkınca, Resulullah'dan (A.S.V): "Ben Süfyanın zamanında gelseydim en tenha bir yere çekilir, Kur'andan İman bürhanlarını istihrac eder, Süfyana onunla mukabele ederdim" mesajını alarak "EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİ VESSİYASEH" deyip Kur'anın bahrine müstağrak olmuştur. Kur'anın îmanî hakaik-ı gaybiyesini, münzel Kur'andan aldığı dersle mücessem Kur'an-ı Kebîri yani kainat kitabını okuyarak bu zamanın şiddetle muhtaç olduğu Kur'anın ilmî ve manevî i'cazını keşfederek yirmi üç senede altı bin sahife Risale-i Nur Külliyatı vücuda gelmiştir. Yani inkâr-ı uluhiyet tuğyanını dava eden mataryalizm deccalını Kur'anın bu elmas kılıncıyla öldürmüştür. Sonra 1950'de inayeti Hakla dine bir derece serbestlik getiren Demokrat Parti iktidara gelince içlerinde ve başında masonlar bulunduğu için ehvenüşşer diyerek, dine istibdad-ı mutlak tatbik eden CHP'ye karşı desteklemiştir. Hatta biri kol kesiyor biri baş kesiyor diye değerlendirmiştir.,,
Yine ellili yıllarda Cevad Rıfat Atilhan bir iki arkadaşıyla Hz. ÜSTAD'a gelerek:"Üstadım bu Demokratların içinde de çok mason var; biz İslam Demokrat Partisi kuracağız diye meşveretvarî danıştıklarında, Dehayı Kudsi sahibi Hz. Üstad:"Halk partisini bölemezsiniz; Demokratları böleceksiniz.O takdirde CHP başa gelir.* O partinin kanadı altında birden komünist kuvvet bu memlekete hakim olur." buyurarak muvafakat etmemiştir.**
Hz. Üstadımızın vefatından sonra ihtilal hengamesinden sonra Hz. ÜSTAD'ın Ahrar tabir ettikleri İslami geleneği kitle halinde devam ettiren halk kitlesi Adalet Partisinde toplanmıştır. Yani siyasette Hz. ÜSTAD'ın desteklediği Ahrar cereyanı yeniden mecrasını bulmuştur. Bu arada İnönü bir kurnazlık yaparak bir türlü bölemediği ve yıkamadığı Ahrar cephesini siyasi kurnazlığıyla bölmek için merhum Prof Erbakan'a İslamî hüviyette bir parti kurmasına müsaadekar davranmış, bazı söylentilere göre el altından kurdurmuştur. Hatta Hürriyet paçavrası:"Bu Cumhuriyetin sahibi kim!. Cumhuriyetin ikinci adamı şeriatçı parti kurduruyor." diye feryad etmiştir. İşte Nur Talebeleri o zaman Müdebbir-i Azam Üstadımızın sıddıkıyet ve müdebbiriyetle mümtaz talebesi, Nur Erkanı merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tedbiri ile Nur Talebeleri ve ehli iman İnönü'nün bu Ahrarı bölme planını farketmiş böldürmemişlerdir. Siyasette dönen dolapları bilemeyen bazıları :"Nurcular masonları destekliyor" diye lüzumsuz yaygaralar yapmışlardır.***
Hâlbuki asıl bu işin farkında olan İnönü idi:"Beni Nurcular yıktı. Nurculuk tarihin en organize irtica cereyanıdır.' diye meydanlarda bağırmıştır. Hz Üstad'ın bir derste:"Bu Ayet-i Kerime yedi sene sonra Kur'an küfrü mağlup etmiş , İslamın şaaşalı günlerini haber veriyor." buyurduğu tarih.1967
Șimdi cumhuriyetin esası hakkında bir beyan:Emperyalizmanın uşakları olan beyaz Türklere göre Cumhuriyet Avrupa icadıdır. Halbuki Avrupa Cumhuriyeti İslamdan aldı. Ey ihanetkar beyaz Türk, Avrupanın akìllerini dinle:"İslamiyet olmasaydı Rönesans olmazdı. " Bir İngiliz de :"Biz Avrupalılar ikibin sene sonra İslamiyetin hakikatına yetişsek, çok bahtiyar oluruz "demiş.Böyle şehadetler çok. İslamdan nemalanmadan önce Avrupalıda yıkanma ve temizlik kültürü yoktu. Lağımlar sokaklarından akıyordu. Bizdeki nesillerin çoğu bunları bilmezler. Geçenlerde olduğu gibi Alman Reis-i Cumhur'u palas pandıras telaşla Türkiye 'ye gelip:"Aman bu İstanbul üçüncü havaalanını yapmayın." (yani rüzgarımızı kesiyorsunuz.) der. Ne acıklı bir haldir ki, ladini eğitim almış bizim
-sözde- yüksek tahsil gençliğinden bazı bedbahtlar :"Üçüncü havaalanını istemiyoruz" diye nümayiş yaptılar.Her neyse...
Rahmetli milli şehidimiz Turgut Özal'ın ANAP'ı da Ahrar'dandır.
Şimdi Hz. ÜSTAD'ın bir ders hatırasından bahsedelim. Rahmet duası niyetiyle zikredelim. Merhum Ahmet Gümüş ağabeyden dinledim:"Bir dersde Üstadımız:'Bu Ayet-i Kerime yedi sene sonra Kur'an küfrü mağlup etmiş , İslamın şaaşalı günlerini haber veriyor.' buyurmuşlar. Demek Üstadımızın bu beyanıyla anlaşılıyor ki, bu zamanda İslam şaaşalı galebesini yine İslamın şura emrinden nemalanmış bir rejim olarak demokratik Cumhuriyet içinde gösteriyor.
Sonra bir beyanı daha var Hz.Üstadımızın :"Bir yeri çekirge istila eder; sonra Cenab-ı Hak sığırcık kuşlarını gönderir bir anda temizler." buyurmuşlar.
Biz bunu önce merhum büyük milli şehidimiz Adnan Menderes'ten bekledik, Kur'an'ın en son ilmi ve manevî mucizesi olan Risale-i Nurlar HALKTA ve MAARİFTE taammüm edemediği için; o zamanlarda Türkiye'ye on sene sonra Orta Doğunun Amerikası olacak diye beklenildiği halde olamadı.Kaderî bir hikmet:Din ve Takva kuvvetlenmeden zenginleșme maalesef sefahetin artmasına sebeb oluyor.Beșeri sistemlerin zirveyi gördükten sonra iflas etmesi de buna șahittir. Rahmetli Turgut Özal'ı da anlayamadılar.
İkibinden sonra Rahmet-i İlahî ile dualar bereketiyle hususan. Üstadımızın kırk sene seksen sene devam etmiş canhıraş makbul duaları bereketiyle gelen ve vaktiyle müjde verdikleri "sığırcık kuşları" olan Ak Parti ekibi ekip halinde geldikleri için liderleri de anadan doğma dualı oldukları için on senede yüz senelik bir terakki tahakkuk etti. Eksiklerimizi görüp tamamlayarak daha ilerisini ihsan etmesini, taa dünya çapında adalet ve sulh-u umuminin tahakkuk etmesini bu asırdaki Peygamber vekili yani son müceddid Hz.Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin azami ihlasının sırrıyla kabul edilmiş makbul duaları ve ona ilhak edilecek dualar bereketiyle niyaz ediyoruz.
Necip Üstadımızın AHRAR 'dan bekledikleri hidemat-ı milliye-i İslamiyeyi,Üstadımızın vaktiyle sığırcık kuşları tabiriyle müjde verdikleri Ak Parti heyeti Alem-i İslam'ın ümidi, kötü niyetli iç ve dış düşmanların korkulu rüyası olacak derecede ifa etmektedirler.Nusreti Allah'tan istiyoruz.
Bu günlere gelmemizde Hz . Mehdi'nin üçüncü vazifesi olan geniş daire hizmetlerinde kuvvetli bir iman ve salabet-i diniye ile beraber ,

Kaynak Havadisi Nuriye 
Ali Soylu Oklahoma / ABD 6 yıl

nezamandan beri nurtalebeleri gundeme dair beyanda bulunmaya basladilar? risaleleri, ustadi ve abileri siyasete alet etmeyin!

Fatih ceylan 6 yıl

üstadı risaleleri ucu ecnebilerin elinde bulunan siyasete alet etmeyin. şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınan bir üstad'ın talebesiyiz. her partiden nur'lara muhabbet var . bunu kırmayın. akp malı mı nur'lar onların güdümüne girip ahrar diyorsunuz. yazık.

G.Bingül Isparta 6 yıl

Sitenin yöneticilerine;Aziz Üstadımız ve Risalelerini ve muhterem ağabeylerimizi inciten,haddini bilmez,fitneci ahmak Soysuzların yorumlarını kabul edip yayınlayarak ne yapmak istiyorsunuz?

D. Ali mercan Rize 6 yıl

Zaten gönlümüzde kahramandın seyyıt hacı eyüp abi şimdi bunu taçlandırdın türkiyemizin ahiretimizin gönlümüzün Gül'ü seyyid hacı Eyüp abi Eyup A.s. Gibi size ihsan eden yüce Rabb'imize şükürler olsun avamdan havasa acık ve iş' arı ders verdiniz teşekkür ederim H.z. Bediuzzaman 'ı sız tam anlamış kıymetını onu zıkrınızdekı hıtabetınde isbat ettiniz sessiz sakin gucup fahr kahramanı ağabeyim Allah C. C. Size çok uzun sağlıklı ömür bizlere insaf versin amin

Nur müdavimi 6 yıl

Ali soylu sana mı soracağız. sen bu meseleleri anlamazsın. Sen kendi işine bak.

Recep cagın 6 yıl

Fatih efendi sen kimsin ya sen üstadın talabelerinden ömrünü risale nurlara adamış abilerden (Eyüp abi gibi) daha iyimi bileceksiniz adablı olun ya. Haddinizi bilin.

Fatih ceylan 6 yıl

ben benim recep kardeşim sen kimsin.:) burası yorum sayfası tasdik sayfası değil. oku fikrin olsun belki bir gün sen de yorum yazabilecek seviyeye gelirsin. aklım şeyhimin cebinde değil. fikri mihenğe vurur elmas çıkarsa alırım. sende fikri yok sadece tasdik farklı fikirde boğmak. başka bişeyin kalmamış. siyaset bataklıktır hem de kokuşmuş bataklık. oy ver ama tarafgirlik nur talebesine yakışmaz. oku oku oku ve fikri sahibi ol belki bir gün yorum yazman gerekebilir

Fatih Ceylan @G.Bingül Isparta 6 yıl

fitneci ahmak soysuz nasıl sıfatlar yahu. sizden başka sitede küfür ve hakaret eden yok. senin bu küfürlerin yayınlanıyorsa farklı fikirlerdir elbette yayımlanır. ama bukadar hakaret ve küfür sizde fikir olmadığının göstergesi. küp içindekini dışa sızdırır. sizde de bunlar var demekkiii.